"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 22             Năm 2011 Ngày 30 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-12-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND v/v hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015. 03
20-12-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở. 08
UBND thành phố Việt Trì
21-12-2011 Quyết định số 12239/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 16
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-12-2011 Quyết định số 3994/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2012. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. 48
20-12-2011 Quyết định số 3999/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 51
13-12-2011 Thông báo số 118/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. 59
16-12-2011 Thông báo số 119/TB-UBND ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại buổi họp Ban chỉ đạo triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 64
20-12-2011 Thông báo số 120/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. 67
105,079,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner