"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 38             Năm 2008 Ngày 31 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-10-2008 Quyết định số 4035/2008 /QĐ-UBND về việc quy định các khu vực khi xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh phải xin phép giấy phép xây dựng. 03
26-12-2008 Quyết định số 3989/2008 /QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 05
26-12-2008 Quyết định số 3990/2008 /QĐ-UBND ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi. 31
30-12-2008 Quyết định số 4036/2008 /QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ. 53
31-12-2008 Quyết định số 4088/2008 /QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 59
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-12-2008 Quyết định số 3993/NQ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 73
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2008 Quyết định số 4115/QĐ-UBND- về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục lao động xa hội tỉnh Phú Thọ. 85
31-12-2008 Quyết định số 4116/QĐ-UBND- về việc quy định mức đóng góp của người cai nghiện ma túy bắt buộc trong thời gian không được hưởng trợ cấp tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Phú Thọ. 87
31-12-2008 Quyết định số 4117/QĐ-UBND- về việc quy định trách nhiệm đóng góp của người nghiện ma túy, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. 89
105,079,818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner