"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 19             Năm 2006 Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Đoan Hùng
26-12-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007. 03
26-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2007 của huyện Đoan Hùng. 06
26-12-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách năm 2007. 11
26-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 15
HĐND huyện Hạ Hòa
21-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 -2009. 17
21-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 18
21-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2007. 22
21-12-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2007. 27
21-12-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 30
UBND huyện Hạ Hòa
25-12-2006 Quyết định số 3372/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 31
25-12-2006 Quyết định số 3374/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2007. 38
105,079,648 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner