"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 05 + 06             Năm 2010 Ngày 20 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thị xã Phú Thọ
31-12-2009 Nghị quyết số 80/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 04
31-12-2009 Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Chi ngân sách địa phương Phương án phân bổ ngân sách Thị xã Phú Thọ năm 2010. 11
31-12-2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 2010. 27
31-12-2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND về việc tán thành thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 33
31-12-2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ là đô thị loại III. 35
HĐND huyện Cẩm Khê
25-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi Ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2010. 36
25-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 40
25-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2010. 44
HĐND huyện Lâm Thao
24-12-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 54
24-12-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2010. 63
24-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND v/v Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế năm 2010. 68
24-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị quyết số 07/2003/NQ-HĐ ngày 23/07/2003 của HĐND huyện "V/v Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội...". 70
HĐND huyện Tân Sơn
31-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐNDTS về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010. 77
31-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2010. 81
31-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015. 91
HĐND huyện Thanh Ba
31-12-2009 Nghị quyết số 89/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2010. 99
31-12-2009 Nghị quyết số 91/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước Và chi ngân sách địa phương năm 2010. 105
UBND huyện Yên Lập
07-12-2009 Quyết định số 01/2009/CT-UBNDYL về nhiệm vụ giữ gìn An ninh trật tự năm 2010. 108
07-12-2009 Quyết định số 1492/2009/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Yên Lập. 111
HĐND huyện Yên Lập
07-01-2010 Nghị quyết số 72/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 119
07-01-2010 Nghị quyết số 73/2010/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2010. 126
07-01-2010 Nghị quyết số 74/2010/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2010. 135
07-01-2010 Nghị quyết số 75/2010/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND xã, thị trấn ban hành trái thẩm quyền, chưa phù hợp với quy định của pháp luật. 138
97,665,947 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner