"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 14 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án đưa ra khỏi Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh.
19-08-2015 Quyết định số 1941/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Phú Thọ.
10-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng đặc dụng dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
08-06-2015 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Thọ đến năm 2020.
08-05-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
06-06-2014 Thông báo số 40/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc về việc thực hiện dự án Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì.
15-05-2014 Quyết định số 1080/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc nâng cấp các tuyến đường thành đường tỉnh.
23-04-2014 Kế hoạch số 1534/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
17-03-2014 Quyết định số 600/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba.
26-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập thông qua Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập năm 2014.
13-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
23-10-2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 -2015) của thị trấn Thanh Ba.
23-10-2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND huyện về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu ( 2011 - 2015) của huyện Thanh Ba.
18-09-2013 Quyết định số 2334/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất tỉnh Phú Thọ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,376 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner