"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chế độ - Chính sách  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 23 văn bản thuộc lĩnh vực Chế độ - Chính sách:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 76/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
23-12-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở.
22-12-2015 Quyết định số 3204/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.
22-12-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ.
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2016.
16-12-2015 Quyết định số 3140/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Phú Thọ.
14-12-2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021.
14-12-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở.
14-12-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).
24-07-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ.
10-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước.
08-06-2015 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Thọ đến năm 2020.
19-05-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
14-05-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2015.
08-05-2015 Quyết định số 916/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2015.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner