"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 23 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020.
25-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về việc phê chuẩn Kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.
18-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2015-2020.
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 229/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
14-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).
04-12-2015 Quyết định số 2997/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bản tỉnh Phú Thọ.
15-10-2015 Quyết định số 2490/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Cụm Công nghiệp Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
14-09-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
25-08-2015 Quyết định số 2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
25-08-2015 Quyết định số 2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
18-08-2015 Quyết định số 1936/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Bổ sung một số điểm tập trung chất thải rắn trên địa bàn huyện Thanh Ba.
22-07-2015 Quyết định số 1648/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ.
08-06-2015 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Thọ đến năm 2020.
19-05-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
16-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta trên địa bàn tỉnh.
16-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục vị trí khu, cụm công nghiệp tại Nghị quyết số 154/2008/NQ-HĐND ngày 13/10/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner