"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 55 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
19-12-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ.
19-12-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 – 2020 quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ.
19-12-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
19-12-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
14-12-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
14-12-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
14-12-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
14-12-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020.
14-12-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 35/2002/NQ-HĐND-KXV ngày 03 tháng 7 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lập Quỹ Quốc phòng - An ninh và Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung đối tượng, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
14-12-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
14-12-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm và mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
14-12-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020.
14-12-2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2018.
14-12-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
14-12-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
14-12-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.
14-12-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
13-12-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
25-10-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý đầu tư xây dựng cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner