"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 76 văn bản được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
30-12-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.
28-12-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ.
20-12-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên của một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017.
16-12-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
13-12-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
08-12-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
08-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.
08-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
08-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
08-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số mức chi cụ thể thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
08-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
08-12-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020.
08-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án không khả thi cần đưa ra khỏi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.
08-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ.
08-12-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
08-12-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020.
08-12-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020.
24-11-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020.
24-11-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner