"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 75 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.
25-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020.
25-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020.
24-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020.
24-12-2015 Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về việc điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015.
24-12-2015 Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách huyện, phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 90/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
24-12-2015 Nghị quyết số 91/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về nội dung các kỳ họp, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
23-12-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ.
23-12-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ.
23-12-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở.
23-12-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
23-12-2015 Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner