"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 92 văn bản được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập năm 2014.
26-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2014.
26-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập thông qua Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán chi Ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về việc tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Khê đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
20-12-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015.
19-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện.
18-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
16-12-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
16-12-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành Ngân sách địa phương năm 2014.
13-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
13-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
13-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012.
13-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
13-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
108,113,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner