"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 84 văn bản được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2013.
28-12-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020.
28-12-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ Giai đoạn 2011 - 2020.
28-12-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2012, thời kỳ ổn định 2011 - 2015.
21-12-2011 Quyết định số 12239/2011/QĐ-UBND của UBND thành phố Việt Trì về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
20-12-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
20-12-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015.
20-12-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở.
12-12-2011 Nghị quyết số : 45/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập và Tân Sơn.
12-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
12-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009.
12-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010.
12-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015.
12-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015.
12-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012.
12-12-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2012.
12-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
12-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012.
12-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012.
12-12-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2011 - 2015.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner