"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 25 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-09-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.
23-08-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.
21-08-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
20-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ.
20-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
20-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
20-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.
20-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.
20-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
20-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2018 - 2019.
20-07-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung Điều 1 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
06-07-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
18-06-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
18-06-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ.
01-06-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
01-06-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ.
21-05-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
18-05-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.
20-04-2018 Quyết định số 06/2018/QD-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
04-04-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác lập, giao dự toán và quyết toán chi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
90,287,285 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner