Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 03             Năm 2019 Ngày 26 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-03-2019 Quyết định số 580/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ. 02
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2019 Quyết định số 417/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018. 15