Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  Hội đồng nhân dân tỉnh  Nghị quyết
Danh sách 43 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  16/12/2008 Nghị quyết số 156/2008/NQ-HĐND miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 157/2008/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thành viên Ban Văn hóa - Xã Hội HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 158/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 159/2008/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung NQ 82/2006/NQ-HĐND, NQ 83/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 về định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2007, thời kỳ ổn định NS giai đoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp NS thời kỳ 2007 - 2010; NQ 120/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 về sửa đổi, bổ sung NQ 82/2006/NQ-HĐND, NQ 83/2006/NQ-HĐND, NQ 89/2006/NQ-HĐND khóa XVI, kỳ họp thứ 9 về phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 160/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách Nhà nước cấp tỉnh năm 2009 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 161/2008/NQ-HĐND- về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 162/2008/NQ-HĐND- về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2009 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 163 /2008/ NQ-HĐND quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết (%) về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 164/2008/NQ- HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 165/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết (%) Lệ phí đăng ký cư trú, Lệ phí cấp chứng minh nhân dân và Lệ phí cấp bản sao, Lệ phí chứng thực 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 166/2008/NQ-HĐND quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 167/2008/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 168/2008/NQ-HĐND về việc quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 170/2008/NQ-HĐND về Chương trình Khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 – 2012 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 171/2008/ NQ-HĐND về Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 172/2008/NQ-HĐND về đào tạo đội ngũ cán bộ công chức có trình độ cao Tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 173/2008/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009 26/12/2008
  16/12/2008 Nghị quyết số 174 /2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009 26/12/2008
  13/10/2008 Nghị quyết số 147/2008/ NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009 23/10/2008
  13/10/2008 Nghị quyết số 148/2008/ NQ-HĐND miễn nhiệm thành viên Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009 23/10/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365