Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  Tất cả cơ quan ban hành  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 175 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2008 Quyết định số 4088/2008 /QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 10/01/2009
  30/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 09/01/2009
  30/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010 04/01/2009
  30/12/2008 Quyết định số 4036/2008 /QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ 30/12/2008
  26/12/2008 Quyết định số 3989/2008 /QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 05/01/2009
  26/12/2008 Quyết định số 3990/2008 /QĐ-UBND ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi 05/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán chi ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2009 04/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009 25/12/2008
  25/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về chương trình tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển thủy sản huyện Cẩm Khê đến năm 2010 04/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt: Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 04/01/2009
  25/12/2008 Quyết định số 3969/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh 04/01/2009
  25/12/2008 Quyết định số 5766/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 04/01/2009
  25/12/2008 Quyết định số 5767/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách năm 2009 04/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND v/v Phân bổ quỹ xây dựng trường học thu được năm 2008 còn lại và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HĐND - KXVII của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND v/v Phân bổ quỹ xây dựng trường học thu được năm 2008 còn lại và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HĐND - KXVII của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND về phổ biến bậc trung học huyện Tam Nông giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2015 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 9/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 04/01/2009
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365